ABO Oppmåling utfører blant annet:

Grunnlagsmålinger

Etablering av nytt fastmerkenett
Supplering av eksisterende fastmerkenett, grunnlagsnett

 

Bygg- og anlegg stikning

Utsetting av peler, spunt, akser, betong- og stålelementer og beliggenhetskontroll
Veistikking: senter linje, overflater, forskjellige bærelag, kantstein, VA- anlegg, EL-anlegg, etc.
Innmåling og geometrisk kontroll både på bygg og anlegg
Masseberegning
Setningsmålinger
Husplasseringer
Beregning, innmåling, rapportering og dokumentasjon i henhold til geodatastandarden
Eiendomsmålinger

 

Grensepåvisninger

Kartforretninger
Målinger av terreng

 

Digitale terrengmodeller: både etablering av nye DTM-er og kontroll av eksisterende
Ledningskartlegging
Eksisterende situasjonskart og ny situasjonskart
Profilering
GPS-målinger